Otevřít menu

Na úvodní stranu Farní knihovna Hradec Králové I

Návštěv :
Celkem : 984
Týden : 5
Dnes : 0

Podnět ke vzniku knihovny byl dán duchovním správcem farnosti katedrály Svatého Ducha Mons. Františkem Hladkým v lednu roku 1995. Mezi farníky byla uspořádána sbírka peněz i knih. Vybralo se téměř devět tisíc korun a sešlo se kolem pěti set knížek. Kromě toho nám vyšlo vstříc tehdejší nakladatelství Scriptorium a ze svého rušeného skladu nám odprodalo se slevou určité množství literatury.

 

Kde nás najdete: Farní knihovna HK 1 byla pro čtenáře zpřístupněna 3. října 1995 v domě č. 50 naproti katedrále Sv. Ducha (jeden z tzv. kanovnických domů). Obstarožní skříně s knihami byly umístěny v průjezdu, kde bylo nutno svítit závěsnými lampičkami. Přesto čtenáři knihovnu rádi využívali. Poměrně brzy po zahájení činnosti se otevírací doba ustálila na pondělí od 16.30 do 18.30 hod. V roce 2000 byla knihovna přestěhována do farní místnosti (dnešní učebna) v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové. Čtenáři, knihy i knihovnice zde mají větší komfort. 

 

Fond knihovny byl zpočátku získáván nákupem z peněz věnovaných na tento účel děkanstvím, ale v posledních letech se jedná o akvizici formou daru, a to v naprosté většině od sponzora – knihovníka, který se rozhodl církvi takto odevzdávat svůj „desátek“. Roční přírůstek činil v minulých letech průměrně 80 knih, v poslední době je to méně (přibližně 40). Na konci roku 2018 představoval fond knihovny více než 2 500 knih, vše z oblasti náboženské a duchovní. V minulosti byly odebírány i časopisy (Teologické texty, AD, Universum), ale z finančních důvodů bylo předplatné před několika lety zrušeno.

 

Zpracování fondu začalo v únoru 1995 a po knihovnické stránce se ho ujala profesionální knihovnice PhDr. Božena Klabalová (dnes již v důchodu, tehdy vedoucí oddělení informačních a rešeršních služeb Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové). Čtenářské katalogy máme lístkové: jmenný, názvový, předmětový. Fond je evidován elektronicky pomocí tabulkového procesoru Excel. Pravidelně jsou vytvářeny a tištěny výběrové seznamy literatury – jednak přímo pro čtenáře, jednak jako propagační materiál např. do katedrály Sv. Ducha, na web farnosti a nyní i na samostatný web knihovny. Z důvodu ochrany fondu bylo potřeba knihy zabalit do průhledné fólie – tento úkol připadl paní Miladě Dvořákové, důchodkyni Knihovny města Hradce Králové. 

       

Uložení a přístupnost fondu: pro přehlednost jsou knihy členěny do tematických skupin, při jejichž tvorbě se vycházelo v podstatě z mezinárodního desetinného třídění (MDT), konkrétně jeho skupiny 2 – náboženství. Největší zájem čtenářů se stabilně soustřeďuje na knihy zabývající se duchovním životem, osobnostmi a historií, v oblibě je i beletrie. Knihy, zabalené do fólie, jsou uloženy v uzamykatelných skříních - protože farní místnost slouží nejenom knihovně, nelze zařídit "klasický" volný výběr. Čtenáři si mohou knížky ve skříních samostatně vybírat, ale horní police jsou hůře přístupné. Nezbytným doplňkem knihovny se tedy staly štafle Smile a knihovnice si na nich vylepšují fyzičku.

  

Půjčování. Výpůjční proces je jednoduchý, půjčuje se zdarma. Nový zájemce předloží platný občanský průkaz, na jehož základě je mu založen čtenářský list. V tomto listu jsou evidovány výpůjčky, které čtenář stvrzuje podpisem. Výpůjční doba je 1 měsíc s možností prolongace, pokud knihu nepožaduje další čtenář. Každý nový čtenář obdrží leták se základními údaji o knihovně a podmínkách půjčování. Zájemci si mohou knihy vyhledávat samostatně nebo za pomoci knihovnic. K dispozici jsou kromě lístkových katalogů také tištěné seznamy. Služby knihovny se neomezují na farníky katedrály Sv. Ducha - přicházejí sem lidé z celého Hradce Králové a okolí, a nemusí se jednat jen o věřící katolíky. Vítán je každý, kdo je srozuměn s výpůjčním řádem.

 

Statistika: údaje o počtu návštěvníků a výpůjček se evidují ve statistických listech. Dlouhodobá roční průměrná čísla byla v prvních deseti letech existence knihovny vyšší než dnes: 60 registrovaných čtenářů (dnes 50), 300 návštěvníků (dnes 250), 700 výpůjček (dnes 600). Příčin je jistě víc: dnes je duchovní literatura dobře dostupná i v ostatních hradeckých knihovnách, zaměstnaní lidé mají málo času a méně čtou, studenti se zaměřují spíše na učebnice a preferují elektronické texty. Nicméně Farní knihovna HK 1, která půjčuje zdarma, funguje i v konkurenci mnohem větších hradeckých knihoven už téměř 25 let.